สสวท. (2560), รายงานผลการวิจัยโครงการ TIMSS 2015, สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พิมพ์เผยแพร่, 94 หน้า.

TIMSS 2015 มีประเทศที่เข้าร่วมโครงการ 39 ประเทศและรัฐที่เข้าร่วมเปรียบเทียบอีก 7 รัฐ  สำหรับประเทศไทยมีนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 6,482 คน จาก 204 โรงเรียน รายงานผลการวิจัยโครงการ TIMSS2015 นี้ จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไทยเปรียบเทียบกับนักเรียนนานาชาติที่เข้าร่วมโครงการและผลการวิจัยที่เกี่ยวกับนักเรียน และครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตลอดจนปัจจัยต่าง ๆที่อาจส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

(ดาวน์โหลด PDF)