สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ร่วมกับ The International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) ซึ่งเป็นสมาคมนานาชาติที่ทำหน้าที่ประเมินผลด้านการศึกษา จัดทำโครงการศึกษาแนวโน้มการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2550 (Trends in International Mathematics and Science Study หรือ TIMSS2007) โดยได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2547 และแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2552 เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์นักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ดาวน์โหลด PDF