การศึกษาแนวโน้มการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ พ.ศ.2550 (Trends in International Mathematics and Science Study 2007;TIMSS 2007) เป็นโครงการที่สมาคมนานาชาติเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement; IEA) ร่วมกับประเทศสมาชิก 59 ประเทศ และรัฐที่ใช้เปรียบเทียบอีก 7 รัฐ ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 (grade 4) และมัธยมศึกษาปีที่ 2 (grade 8) สำหรับประเทศไทยได้ร่วมประเมินกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน5,412 คน และมีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาจากครูคณิตศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาละ 150 คน รวม 300 คน และผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 150 คน จาก 150 โรงเรียน

ดาวน์โหลด PDF