รายงาน TIMSS

รายงานผลการวิจัยโครงการ TIMSS 2015

posted Nov 27, 2017, 5:17 PM by TIMSS THAILAND   [ updated Nov 27, 2017, 5:18 PM ]สสวท. (2560), รายงานผลการวิจัยโครงการ TIMSS 2015, สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พิมพ์เผยแพร่, 94 หน้า.

TIMSS 2015 มีประเทศที่เข้าร่วมโครงการ 39 ประเทศและรัฐที่เข้าร่วมเปรียบเทียบอีก 7 รัฐ  สำหรับประเทศไทยมีนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 6,482 คน จาก 204 โรงเรียน รายงานผลการวิจัยโครงการ TIMSS2015 นี้ จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไทยเปรียบเทียบกับนักเรียนนานาชาติที่เข้าร่วมโครงการและผลการวิจัยที่เกี่ยวกับนักเรียน และครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตลอดจนปัจจัยต่าง ๆที่อาจส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

(ดาวน์โหลด PDF)
สรุปผลการวิจัยโครงการ TIMSS 2015

posted Nov 29, 2016, 1:50 AM by TIMSS THAILAND   [ updated Nov 29, 2016, 7:16 PM ]สสวท. (2559), สรุปผลการวิจัยโครงการ TIMSS 2015, สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พิมพ์เผยแพร่, 33 หน้า.

TIMSS 2015 มีประเทศที่เข้าร่วมโครงการ 39 ประเทศและรัฐที่เข้าร่วมเปรียบเทียบอีก 7 รัฐ เนื้อหาที่ประเมินครอบคลุมด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรจนถึงระดับชั้นที่ประเมิน ในประเทศไทยได้เก็บรวบรวมข้อมูลในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 กับนักเรียน ครูวิทยาศาสตร์ ครูคณิตศาสตร์ และผู้บริหารโรงเรียนของทุกสังกัดที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง


(ดาวน์โหลด PDF)


รายงานผลการวิจัยโครงการ TIMSS 2011 วิชาคณิตศาสตร์

posted Aug 4, 2016, 11:48 PM by TIMSS THAILAND   [ updated Sep 17, 2017, 7:26 PM ]การประเมิน TIMSS 2011 มีนักเรียนเข้าร่วมมากกว่า 600,000 คน จาก 63 ประเทศ และรัฐที่เข้าร่วมเปรียบเทียบอีก 14 รัฐ ประเทศต่าง ๆ สามารถเลือกได้ว่าจะเข้าร่วมการประเมินในระดับใด หรือทั้งสองระดับในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประเทศที่เข้าร่วมการประเมิน 52 ประเทศ และรัฐที่เข้าร่วมเปรียบเทียบ 7 รัฐส่วนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประเทศที่เข้าร่วมการประเมิน 45 ประเทศ และรัฐที่เข้าร่วมเปรียบเทียบ 14 รัฐ ในบางประเทศที่เห็นว่าข้อสอบ TIMSS ยากเกินไปสำหรับการประเมินกับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และมัธยมศึกษาปีที่ 2 อาจใช้ข้อสอบ TIMSS กับการประเมินชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจาก IE

รายงานผลการวิจัยโครงการ TIMSS 2011 วิชาวิทยาศาสตร์,

posted Aug 4, 2016, 11:46 PM by TIMSS THAILAND   [ updated Sep 17, 2017, 7:27 PM ]การประเมิน TIMSS 2011 มีนักเรียนเข้าร่วมมากกว่า 600,000 คน จาก 63 ประเทศ และรัฐที่เข้าร่วมเปรียบเทียบอีก 14 รัฐ ประเทศต่าง ๆ สามารถเลือกได้ว่าจะเข้าร่วมการประเมินในระดับใด หรือทั้งสองระดับ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประเทศที่เข้าร่วมการประเมิน 52 ประเทศ และรัฐที่เข้าร่วมเปรียบเทียบ 7 รัฐ ส่วนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประเทศที่เข้าร่วมการประเมิน 45 ประเทศ และรัฐที่เข้าร่วมเปรียบเทียบ 14 รัฐ ในบางประเทศที่เห็นว่าข้อสอบ TIMSS ยากเกินไปสำหรับการประเมินกับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และมัธยมศึกษาปีที่ 2 อาจใช้ข้อสอบ TIMSS กับการประเมินชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก็ได้แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจาก IEA

ดาวน์โหลด PDF

สรุปผลการวิจัยโครงการ TIMSS 2011 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

posted Aug 4, 2016, 11:44 PM by TIMSS THAILAND   [ updated Sep 17, 2017, 7:28 PM ]เอกสารสรุปผลการวิจัยโครงการ TIMSS 2011 ชุดนี้มี 2 เล่ม ได้แก่ 1) สรุปผลการวิจัยโครงการ TIMSS 2011 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 2) สรุปผลการวิจัยโครงการ TIMSS 2011 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอสรุปผลการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย คะแนนของนักเรียนไทยเปรียบเทียบกับนักเรียนนานาชาติที่เข้าร่วมโครงการ และผลวิจัยที่เกี่ยวกับครูผู้สอนของนักเรียนที่เข้าร่วมการประเมิน โดยมีรายละเอียดเฉพาะส่วนสำคัญเพื่ออ้างอิงในประเทศ

ดาวน์โหลด PDF

สรุปผลการวิจัยโครงการ TIMSS 2011 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

posted Aug 4, 2016, 11:42 PM by TIMSS THAILAND   [ updated Sep 17, 2017, 7:29 PM ]เอกสารสรุปผลการวิจัยโครงการ TIMSS 2011 ชุดนี้มี 2 เล่ม ได้แก่ 1) สรุปผลการวิจัยโครงการ TIMSS 2011 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 2) สรุปผลการวิจัยโครงการ TIMSS 2011 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอสรุปผลการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย คะแนนของนักเรียนไทยเปรียบเทียบกับนักเรียนนานาชาติที่เข้าร่วมโครงการ และผลวิจัยที่เกี่ยวกับครูผู้สอนของนักเรียนที่เข้าร่วมการประเมิน โดยมีรายละเอียดเฉพาะส่วนสำคัญเพื่ออ้างอิงในประเทศ

การศึกษาแนวโน้มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์นานาชาติ TIMSS 2007

posted Aug 4, 2016, 11:40 PM by TIMSS THAILAND   [ updated Sep 17, 2017, 7:30 PM ]การศึกษาแนวโน้มการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ พ.ศ.2550 (Trends in International Mathematics and Science Study 2007;TIMSS 2007) เป็นโครงการที่สมาคมนานาชาติเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement; IEA) ร่วมกับประเทศสมาชิก 59 ประเทศ และรัฐที่ใช้เปรียบเทียบอีก 7 รัฐ ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 (grade 4) และมัธยมศึกษาปีที่ 2 (grade 8) สำหรับประเทศไทยได้ร่วมประเมินกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน5,412 คน และมีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาจากครูคณิตศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาละ 150 คน รวม 300 คน และผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 150 คน จาก 150 โรงเรียน

ดาวน์โหลด PDF

การศึกษาแนวโน้มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์นานาชาติ TIMSS 2007

posted Aug 4, 2016, 11:38 PM by TIMSS THAILAND   [ updated Sep 17, 2017, 7:32 PM ]สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ร่วมกับ The International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) ซึ่งเป็นสมาคมนานาชาติที่ทำหน้าที่ประเมินผลด้านการศึกษา จัดทำโครงการศึกษาแนวโน้มการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2550 (Trends in International Mathematics and Science Study หรือ TIMSS2007) โดยได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2547 และแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2552 เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์นักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ดาวน์โหลด PDF

บทสรุปรายงานผลการวิจัยโครงการ TIMSS 2007

posted Aug 4, 2016, 11:05 PM by TIMSS THAILAND   [ updated Sep 17, 2017, 7:33 PM ]สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ดำเนินการศึกษาผลแนวโน้มการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2550 (TIMSS 2007) ร่วมกับสมาคมประเมินนานาชาติ (IEA) โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ใน พ.ศ. 2550 จากการรายงานผลการวิจัยนานาชาติได้มีการจัดทำบทสรุปรายงานผลการศึกษาโครงการ TIMSS 2007 ฉบับนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารและผู้ที่สนใจได้ใช้ผลการวิจัยโครงการศึกษาผล แนวโน้มการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พ.ศ. 2550 (TIMSS 2007) เพื่อการอ้างอิงในระดับประเทศ

ดาวน์โหลด PDF

1-9 of 9