กรอบการวิจัยและตัวอย่างข้อสอบที่ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ TIMSS 2007

ดาวน์โหลด PDF