กรอบการวิจัยโครงการ TIMSS 2007 และตัวอย่างข้อสอบที่ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์

ดาวน์โหลด PDF