ข้อสอบ TIMSS ที่เผยแพร่ได้

ตัวอย่างข้อสอบโครงการ TIMSS 2011 วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

posted Aug 4, 2016, 11:33 PM by TIMSS THAILAND   [ updated Sep 17, 2017, 7:56 PM ]เอกสารตัวอย่างข้อสอบของโครงการ TIMSS 2011 ชุดนี้มี 4 เล่ม ได้แก่ 1) ตัวอย่างข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 2) ตัวอย่างข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3) ตัวอย่างข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 4) ตัวอย่างข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตัวอย่างข้อสอบเหล่านี้ได้ผ่านการปรับปรุงและแก้ไขให้สอดคล้องเหมาะสมกับ หลักสูตรของประเทศไทย

ดาวน์โหลด PDF

ตัวอย่างข้อสอบโครงการ TIMSS 2011 วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

posted Aug 4, 2016, 11:31 PM by TIMSS THAILAND   [ updated Sep 17, 2017, 8:01 PM ]เอกสารตัวอย่างข้อสอบของโครงการ TIMSS 2011 ชุดนี้มี 4 เล่ม ได้แก่ 1) ตัวอย่างข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 2) ตัวอย่างข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3) ตัวอย่างข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 4) ตัวอย่างข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตัวอย่างข้อสอบเหล่านี้ได้ผ่านการปรับปรุงและแก้ไขให้สอดคล้องเหมาะสมกับ หลักสูตรของประเทศไทย

ตัวอย่างข้อสอบโครงการ TIMSS 2011 วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

posted Aug 4, 2016, 11:27 PM by TIMSS THAILAND   [ updated Sep 17, 2017, 8:04 PM ]เอกสารตัวอย่างข้อสอบของโครงการ TIMSS 2011 ชุดนี้มี 4 เล่ม ได้แก่ 1) ตัวอย่างข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 2) ตัวอย่างข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3) ตัวอย่างข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 4) ตัวอย่างข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตัวอย่างข้อสอบเหล่านี้ได้ผ่านการปรับปรุงและแก้ไขให้สอดคล้องเหมาะสมกับ หลักสูตรของประเทศไทย

ดาวน์โหลด PDF

ตัวอย่างข้อสอบโครงการ TIMSS 2011 วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

posted Aug 4, 2016, 11:26 PM by TIMSS THAILAND   [ updated Sep 17, 2017, 8:07 PM ]เอกสารตัวอย่างข้อสอบของโครงการ TIMSS 2011 ชุดนี้มี 4 เล่ม ได้แก่ 1) ตัวอย่างข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 2) ตัวอย่างข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3) ตัวอย่างข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 4) ตัวอย่างข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตัวอย่างข้อสอบเหล่านี้ได้ผ่านการปรับปรุงและแก้ไขให้สอดคล้องเหมาะสมกับ หลักสูตรของประเทศไทย

ดาวน์โหลด PDF

ตัวอย่างข้อสอบที่ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ตามโครงการวิจัยนานาชาติ TIMSS 2007

posted Aug 4, 2016, 11:22 PM by TIMSS THAILAND   [ updated Sep 17, 2017, 8:11 PM ]กรอบการวิจัยและตัวอย่างข้อสอบที่ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ TIMSS 2007

ดาวน์โหลด PDF

ตัวอย่างข้อสอบที่ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ตามโครงการวิจัยนานาชาติ TIMSS 2007

posted Aug 4, 2016, 11:17 PM by TIMSS THAILAND   [ updated Sep 17, 2017, 8:14 PM ]กรอบการวิจัยโครงการ TIMSS 2007 และตัวอย่างข้อสอบที่ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์

ดาวน์โหลด PDF

1-6 of 6