สสวท. (2556), สรุปผลการวิจัยโครงการ TIMSS 2011 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พิมพ์เผยแพร่, 27 หน้า, ISBN 9786167235554.


เอกสารสรุปผลการวิจัยโครงการ TIMSS 2011 ชุดนี้มี 2 เล่ม ได้แก่ 1) สรุปผลการวิจัยโครงการ TIMSS 2011 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 2) สรุปผลการวิจัยโครงการ TIMSS 2011 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอสรุปผลการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย คะแนนของนักเรียนไทยเปรียบเทียบกับนักเรียนนานาชาติที่เข้าร่วมโครงการ และผลวิจัยที่เกี่ยวกับครูผู้สอนของนักเรียนที่เข้าร่วมการประเมิน โดยมีรายละเอียดเฉพาะส่วนสำคัญเพื่ออ้างอิงในประเทศ