สสวท. (2552), บทสรุปรายงานผลการวิจัยโครงการ TIMSS 2007, สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พิมพ์เผยแพร่, 51 หน้า, ISBN 9786167235011.


สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ดำเนินการศึกษาผลแนวโน้มการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2550 (TIMSS 2007) ร่วมกับสมาคมประเมินนานาชาติ (IEA) โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ใน พ.ศ. 2550 จากการรายงานผลการวิจัยนานาชาติได้มีการจัดทำบทสรุปรายงานผลการศึกษาโครงการ TIMSS 2007 ฉบับนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารและผู้ที่สนใจได้ใช้ผลการวิจัยโครงการศึกษาผลแนวโน้มการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พ.ศ. 2550 (TIMSS 2007) เพื่อการอ้างอิงในระดับประเทศ