โครงการศึกษาแนวโน้มการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของนักเรียนไทย เทียบกับนานาชาติ (Trends in International Mathematics and Science Study; TIMSS) เป็นโครงการที่สมาคมนานาชาติเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (International Association for the Evaluation of Educational Achievement; IEA) ดำเนินการร่วมกับประเทศสมาชิกเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (Grade 4) และมัธยมศึกษาปีที่ 2 (Grade 8) การประเมินเริ่มมีขึ้นในปี ค.ศ. 1995 และประเมินต่อเนื่องทุกสี่ปี

ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการวิจัย TIMSS 2015

ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า สสวท. ได้เข้าร่วมวิจัยกับสมาคม IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น ม. 2 ตามโครงการ TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) โดยเริ่มมีขึ้นในปี ค.ศ. 1995 และประเมินต่อเนื่องกันทุก 4 ปี  อ่านต่อ...

บทความ
 • พิมพ์เขียวการศึกษาของประเทศมาเลเซีย เพื่อยกระดับผลการประเมินโครงการ TIMSS การศึกษาแนวโน้มการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ (TIMSS) เป็นโครงการที่สมาคมนานาชาติเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement; IEA ...
  Posted Aug 4, 2016, 10:37 PM by TIMSS THAILAND
Showing posts 1 - 1 of 1. View more »

รายงาน TIMSS


 • รายงานผลการวิจัยโครงการ TIMSS 2015 สสวท. (2560), รายงานผลการวิจัยโครงการ TIMSS 2015, สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พิมพ์เผยแพร่, 94 หน้า.TIMSS 2015 มีประเทศที่เข้าร่วมโครงการ 39 ประเทศและรัฐที่เข ...
  Posted Nov 27, 2017, 5:18 PM by TIMSS THAILAND
 • สรุปผลการวิจัยโครงการ TIMSS 2015 สสวท. (2559), สรุปผลการวิจัยโครงการ TIMSS 2015, สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พิมพ์เผยแพร่, 33 หน้า.TIMSS 2015 มีประเทศที่เข้าร่วมโครงการ 39 ประเทศและรัฐท ...
  Posted Nov 29, 2016, 7:16 PM by TIMSS THAILAND
 • รายงานผลการวิจัยโครงการ TIMSS 2011 วิชาคณิตศาสตร์ การประเมิน TIMSS 2011 มีนักเรียนเข้าร่วมมากกว่า 600,000 คน จาก 63 ประเทศ และรัฐที่เข้าร่วมเปรียบเทียบอีก 14 รัฐ ประเทศต่าง ...
  Posted Sep 17, 2017, 7:26 PM by TIMSS THAILAND
 • รายงานผลการวิจัยโครงการ TIMSS 2011 วิชาวิทยาศาสตร์, การประเมิน TIMSS 2011 มีนักเรียนเข้าร่วมมากกว่า 600,000 คน จาก 63 ประเทศ และรัฐที่เข้าร่วมเปรียบเทียบอีก 14 รัฐ ประเทศต่าง ...
  Posted Sep 17, 2017, 7:27 PM by TIMSS THAILAND
Showing posts 1 - 4 of 9. View more »


ข้อสอบ TIMSS ที่เผยแพร่ได้


Showing posts 1 - 4 of 6. View more »

ปรับปรุงล่าสุด 28  พ.ย. 2560