โครงการ TIMSS ประเทศไทย 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ
924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110 
โทรศัพท์ 0 2392 4021 (ต่อ 2319) 
โทรสาร  0 2382 3240  


รายชื่อบุคลากร ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ภายใน
นางสาวประวีณา ติระ ผู้ชำนาญ 2319
นางเกตุวดี จังวัฒนกุล ผู้ชำนาญ 2319