การวิจัยในโครงการ TIMSS 2011

ประกอบด้วยการเก็บข้อมูล 2 ส่วน คือ
  1. แบบสอบถามนักเรียน ครูคณิตศาสตร์ ครูวิทยาศาสตร์ และผู้บริหารนักเรียน 
  2. แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรของประเทศที่เข้าร่วมวิจัย
แบบทดสอบครอบคลุมด้านเนื้อหาวิชา (content domain) และด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ (cognitive domain) ในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

วิชาคณิตศาสตร์ เนื้อหาและพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ประเมิน ได้แก่

 เนื้อหา

ร้อยละ
            –  จำนวน

50

            –  เรขาคณิตและการวัด

35

            –  ข้อมูล

15

 พฤติกรรมการเรียนรู้

ร้อยละ

            –  ความรู้

40

            –  การประยุกต์ใช้ความรู้

40

            –  การใช้เหตุผล

20

วิชาวิทยาศาสตร์  เนื้อหาและพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ประเมิน ได้แก่

 เนื้อหา

ร้อยละ 
            –  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

45

            –  วิทยาศาสตร์กายภาพ

35

            –  วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ

20

 พฤติกรรมการเรียนรู้

ร้อยละ

            –  ความรู้

40

            –  การประยุกต์ใช้ความรู้

40

            –  การใช้เหตุผล

20

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

วิชาคณิตศาสตร์  เนื้อหาและพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ประเมิน ได้แก่

 เนื้อหา ร้อยละ
            –  จำนวน

30

            –  พีชคณิต

30

            –  เรขาคณิต

20

            –  ข้อมูลและโอกาส

20

 พฤติกรรมการเรียนรู้

ร้อยละ

            –  ความรู้

35

            –  การประยุกต์ใช้ความรู้

40

            –  การใช้เหตุผล

25

วิชาวิทยาศาสตร์  เนื้อหาและพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ประเมิน ได้แก่

 เนื้อหา

   ร้อยละ
            –  ชีววิทยา

35

            –  เคมี

20

            –  ฟิสิกส์

25

            –  โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ

20

 พฤติกรรมการเรียนรู้

ร้อยละ

            –  ความรู้

35

            –  การประยุกต์ใช้ความรู้

35

            –  การใช้เหตุผล

30