สสวท. (2559), สรุปผลการวิจัยโครงการ TIMSS 2015, สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พิมพ์เผยแพร่, 33 หน้า.

TIMSS 2015 มีประเทศที่เข้าร่วมโครงการ 39 ประเทศและรัฐที่เข้าร่วมเปรียบเทียบอีก 7 รัฐ เนื้อหาที่ประเมินครอบคลุมด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรจนถึงระดับชั้นที่ประเมิน ในประเทศไทยได้เก็บรวบรวมข้อมูลในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 กับนักเรียน ครูวิทยาศาสตร์ ครูคณิตศาสตร์ และผู้บริหารโรงเรียนของทุกสังกัดที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง


(ดาวน์โหลด PDF)